بيمارستان واسعي شهرستان سبزوار

ساختمان تروماي بيمارستان واسعي شهرستان سبزوار

کار فرما : شركت شارپی

مشهد، سبزوار، ساختمان تروماي بيمارستان واسعی شهرستان سبزوار