آجر سبک (پوکه معدنی)

40*20*20

آجر سبک / پوکه معدنی / وزن تقریبی 1.5 کیلوگرم / مقاومت فشاری 20 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

محصولات مرتبط
 

پس از آماده سازی بتن سبک مخلوط آماده شده به محل های قرارگیری دستگاه‌های بلوک زنی حمل می‌شوند.