بلوک 15 نیمه (پوکه معدنی)

20*20*15

تیغه ای تو خالی ته پر (نیمه دو جداره)  با جداره 25 میلیمتر / پوکه معدنی / وزن تقریبی 3.5 کیلوگرم /  مقاومت فشاری 20 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

محصولات مرتبط
 

پس از آماده سازی بتن سبک مخلوط آماده شده به محل های قرارگیری دستگاه‌های بلوک زنی حمل می‌شوند.