پروژه تجاری مسافر

پروژه تجاری مسافر

کارفرما : جناب آقای دکتر قاسمی

اتوبان بعثت ، جنب ترمينال جنوب، پروژه تجاري مسافر