پروژه مسکونی آبشار

پروژه مسکونی آبشار

کارفرما : شرکت مسکن تابلیه

همت، بعد از آزادگان، پشت بيمارستان تريتا، پروژه مسكوني آبشار ، بلوك F1