پروژه مسکونی شهید صیاد شیرازی

پروژه صیاد شیرازی

کارفرما : شرکت رکن سوله

 همت، جنب درياچه چيتگر، پروژه مسكوني صياد شيرازي، بلوك C8