پروژه مسکونی صدر

پروژه ساختمانی صدر

کارفرما : گروه ساختمانی کاخ

صدر، خيابان قلندري جنوبي، نبش دهم، كنار پارك ، پلاك 1