ساختمان دفتر مركزي شركت آرمه نو

دفتر مرکزی شرکت آرمه نو

کارفرما : شرکت آرمه نو

الهيه، خيابان دشتي، نبش عظيمي ، دفتر مركزي شركت آرمه نو